Update SectorplanPlus: april 2022

26 april 2022 Nieuwsberichten

De stand van zaken rondom het SectorplanPlus in april 2022.

Herzieningsmogelijkheid oorspronkelijke aanvragen SectorplanPlus 4e tijdvak

In januari jl. bestond opnieuw voor alle deelnemers aan het 4e tijdvak van SectorplanPlus de mogelijkheid om het in december 2019 voor dit tijdvak aangevraagde bedrag te herzien. Oftewel de optie om aanvullende subsidie aan te vragen, dan wel aan te geven dat van (een deel van) de subsidie wordt afgezien. Door een aantal deelnemers is hiervan ook gebruik gemaakt. Inmiddels is duidelijk geworden dat subsidieverstrekker Ministerie van VWS met deze ‘herverdeling’ volledig akkoord is gegaan. Dit betekent bij verhogingen van aanvragen dat er voor deze deelnemers nu mogelijkheden zijn ontstaan om additionele subsidiabele opleidingstrajecten ook daadwerkelijk gesubsidieerd te krijgen.

Bevoorschottingsrondes

Begin mei vindt opnieuw een bevoorschottingsronde voor SectorplanPlus plaats, de 8e ronde inmiddels. Het gaat bij de deelnemers via Flever in totaal om een bedrag van ruim 100.000 euro. Daarmee is er dan sinds het begin van SectorplanPlus (eind 2017) zo’n 1,6 miljoen euro overgemaakt aan in totaal ruim 25 zorginstellingen in de arbeidsmarktregio Flevoland. Naar verwachting zal er nog één bevoorschottingsronde gaan plaatsvinden in september van dit jaar. De eindafrekening zal dan waarschijnlijk begin 2023 geschieden. Bij die finale betaling zal dan ook de 25% subsidie worden uitgekeerd, welke tot op heden bij de bevoorschottingen steeds werd achtergehouden, om hiermee (in voorkomende gevallen) te kunnen verrekenen. Deze eindbetaling mag pas worden uitgekeerd, als programma-accountant EY hierover subsidieverstrekker VWS positief heeft geadviseerd.

Vervolg op SectorplanPlus

SectorplanPlus loopt nog door tot en met 23 augustus 2022. Opleidingen en trainingen worden na die datum niet meer gesubsidieerd vanuit SectorplanPlus, aangezien de looptijd van het 4e (en laatste) tijdvak per die datum wordt beëindigd. Inmiddels wordt er binnen de 13 regionale werkgeversverenigingen, hun koepelorganisatie RegioPlus en het Ministerie van VWS nagedacht over een vervolg op SectorplanPlus. Binnen enkele weken hopen we alle betrokkenen duidelijk te kunnen maken hoe dit vervolg er gaat uitzien. Dan wordt onder andere duidelijk welke zorginstellingen aan deze regeling mogen meedoen, welk subsidiebedrag beschikbaar komt en welke ‘spelregels’ gehanteerd worden voor de deelnemers, om voor subsidie in aanmerking te komen. Alle deelnemers aan de verschillende tijdvakken van SectorplanPlus zullen hierover dan vanuit Flever in detail worden geïnformeerd. Ook andere potentiële deelnemers worden onder andere via de nieuwsbrief van Flever en brancheverenigingen op de hoogte worden gebracht van het bestaan van de nieuwe regeling.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met de regionale projectleider SectorplanPlus van Flever: Ton van Soest: 06-20842724 en sectorplanplus@flever.nl.

Meer nieuws