Missie en visie

Onze missie

Wij geloven erin dat zorg en welzijn in Flevoland beter kan en daaraan willen wij een bijdrage leveren. Een vitale samenleving heeft een goed functionerende sector zorg en welzijn nodig. Flevoland is jong, als Flevolanders bouwen we nog steeds volop aan die vitale samenleving. In de doorontwikkeling van de sector Zorg en Welzijn komen diverse ook typische Flevolandse uitdagingen op ons pad. 

De gemiddelde gezondheid en de arbeidsparticipatie is relatief laag en de kwaliteit van zorg en welzijn worden relatief negatief beoordeeld. Flevoland heeft een relatief jonge populatie. Dat maakt dat er een dubbele vergrijzing zal optreden. Overigens zijn er binnen de regio wel verschillen. De Noordoostpolder is al wat ouder en vergrijzing is hier al langer gaande. Het is ook ingericht volgens andere principes. Dit heeft onder andere geleid tot een verankerd verenigingsleven en hoge maatschappelijke participatie. Urk, in het bijzonder, heeft een sterke gemeenschapszin. Flevoland kenmerkt zich meer als uitrolgebied. Veel mensen die hier wonen, werken buiten de regio.

Flevoland is sowieso nog sterk op het oude land gericht, ook met betrekking tot gezondheidszorg. De zorgregio kent een ‘knip’. Almere is samengevoegd met ’t Gooi voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Tegelijkertijd richten Dronten en de Noordoostpolder zich in de gemeentelijke samenwerking deels op de regio Zwolle. Zeewolde richt zich deels op Harderwijk en omgeving en valt onder de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Omdat Flevoland een jong gebied is hebben veel zorgorganisaties hun wortels en hoofdkantoor buiten de regio. Zoals Ziekenhuis Sint Jansdal uit Harderwijk, dat na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen locaties in Lelystad en Dronten heeft overgenomen. Of Ziekenhuis Sint Antonius uit Sneek, dat hetzelfde heeft gedaan in Emmeloord. Ook de Hbo-instelling in Flevoland heeft haar wortels buiten de regio. In 2010 heeft Windesheim zich in Almere gevestigd. De wortels liggen in Zwolle. Een universiteit is er niet in de regio en ook geen UMC.

De beroepsbevolking in Flevoland bestaat uit relatief veel lager en middelbaar opgeleiden. We zien dit ook terug voor de sector zorg en welzijn. Beroepsgroepen waar de spanning op de arbeidsmarkt nu het hoogst is, zijn: gespecialiseerd verpleegkundigen, artsen en psychologen en sociologen. Overigens geldt dat voor de sector als geheel meer vacatures zijn dan werkzoekenden. Dit is niet alleen in Flevoland het geval, ook in de rest van Nederland. Wel moeten we in Flevoland het komende decennium rekening houden met een sneller stijgende zorgvraag (als gevolg van met name de dubbele vergrijzing) en een spanning op de arbeidsmarkt die sterker oploopt dan in Nederland als geheel.

Om samen een betaalbare, toegankelijke en organiseerbare sector zorg en welzijn in Flevoland voor de toekomst te realiseren is het nodig het organisatieperspectief, het overheidsperspectief en het inwonerperspectief meer in elkaars verlengde te krijgen. Dát is waarvoor Flever zich inzet. 

Onze visie

Door kennis te verzamelen en te delen vormen wij een verbindende schakel in de provincie. Flever verkent, analyseert en verbindt om daarmee te zorgen voor ontwikkeling binnen het domein van zorg en welzijn. Wij brengen vanuit onze inhoudelijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie continu trends en ontwikkeling in kaart over wat er feitelijk speelt in Flevoland, bij inwoners, zorgvragers, zorgaanbieders en in het politieke veld. Daardoor kunnen wij provincie, gemeenten, organisaties en onderwijsinstellingen helpen om veranderingen en verbeteringen in gang te zetten en zo toekomstbestendig, onderbouwd en relevant beleid te maken en uit te voeren op gebied van zorg, welzijn en ondersteuning. 

We doen dat niet door op de stoel te gaan zitten van overheden en organisaties maar door op grotere vraagstukken precies die dingen te doen die individuele gemeenten of organisaties niet zelf kúnnen oppakken. Daarmee is onze inzet gemeente en organisatie-overstijgend en behoefte gestuurd. We werken programmatisch zodat onze inzet een heldere samenhang kent en zo ook helpt de integraliteit in de sector te realiseren. Onze programma’s gaan over de grotere opgaven waarin samenwerking en nieuwe manieren van werken nodig zijn om te komen tot de noodzakelijke sectorontwikkeling. 

Ons programma Positieve Gezondheid zet in op de paradigmashift in de sector. Dat moet leiden tot een andere organisatie en inzet in de sector. Ons programma Arbeidsmarkt & Onderwijs zorgt voor gezamenlijke inzet om de arbeidsmarkttekorten aan te pakken. Daarvoor is een andere organisatie en inzet essentieel. Ons programma Versterken van Inwoners draagt bij aan het inzetten van het inwonerperspectief in beleidsontwikkeling en uitvoering. Dat is noodzakelijk om beleid en uitvoering goed te ‘richten’. De dwarsverbanden tussen de opgaven in deze programma’s zijn belangrijk. Juist daarin zit de werkelijke aansluiting bij de vraagstukken die onze stakeholders in hun dagelijkse praktijk ervaren.