Eenzaamheid in Flevoland

Achtergrond

Eenzaamheid komt voor bij alle leeftijden en in alle lagen van de bevolking. Ook in de provincie Flevoland raakt eenzaamheid een groot deel van de inwoners. Tijdens de corona-epidemie is ook meer dan duidelijk geworden dat dit jongeren heeft getroffen. De provincie Flevoland heeft Flever gevraagd om de Flevolandse aanpak Eenzaamheid vorm te geven, in aansluiting op het programma WEL in Flevoland. Uitgangspunt hierbij is dat provincie, gemeenten en de betrokken partners elkaar optimaal versterken en samen eenzaamheid bij inwoners van alle leeftijden monitoren, signaleren, voorkomen en terugdringen.

Tips bij eenzaamheid

Heb je als professional of organisatie te maken met eenzaamheid? Gebruik dan de tips uit de handreiking Tips en tricks Eenzaamheid. Op 30 juni 2022 organiseerde Flever, als onderdeel van de Flevolandse aanpak Eenzaamheid, de Werkconferentie Eenzaamheid Flevoland. Tijdens deze Werkconferentie hebben verschillende Flevolandse organisaties en individuen zich ingezet voor een thema gerelateerd aan eenzaamheid. Als afgeleide van deze deelsessies zijn er bruikbare tips verzameld over deze thema’s.

‘Hoe het gaat’

Tijdens de start van het project over Eenzaamheid in Flevoland droeg stadsdichter Thomas Gerla een gedicht voor over eenzaamheid. Zo werd het zaadje geplant om een nummer te schrijven over eenzaamheid. Thomas schreef samen met zijn band Lakmoes het nummer ‘Hoe het gaat’.

Beluister het nummer hieronder:

Onderzoek Eenzaamheid

Eenzaamheid kent vele gezichten blijkt uit recent onderzoek van Flever over eenzaamheid. In het onderzoek vertellen tien verschillende mensen uit Flevoland hun verhaal. De resultaten laten zien dat eenzaamheid voorkomt in alle bevolkingslagen, onder alle leeftijden, onder mensen met verschillende achtergronden en in alle gemeenten.

Tentoonstelling Eenzaamheid

Naar aanleiding van het onderzoek is er een fototentoonstelling samengesteld die letterlijk een gezicht geeft aan eenzaamheid. De tentoonstelling bestaat uit foto’s van een tiental mensen uit Flevoland. Allemaal hebben zij te maken (gehad) met eenzaamheid. Wil je de tentoonstelling bewonderen? Deze reist het komende jaar door Flevoland. De komende tijd is de tentoonstelling op de volgende plekken te zien:

  • Van 14 november tot en met 16 december bij Provinciehuis Flevoland in de hal bij binnenkomst.
  • In de maand januari 2023 zal de expositie te zien zijn in Emmeloord

Er is nog ruimte in de planning! Mensen of organisaties die interesse hebben om de expositie te vertonen kunnen zich melden via info@flever.nl

Meer over eenzaamheid in Flevoland

Aanpak
Als we vereenzaming een halt willen toeroepen, is een gezamenlijke aanpak nodig. Lokaal in de verschillende gemeenten gebeurt al van alles op dit gebied, maar men weet elkaar nog niet altijd te vinden. Aansluiten werkt versterkend en verbinding maken is dus cruciaal. Daarnaast kunnen provincie breed projecten aangepakt en samenwerkingen ontwikkeld worden die vervolgens in alle gemeenten (al dan niet aangepast) kunnen worden uitgevoerd.
De landelijke aanpak richt zich voornamelijk op het doorbreken van de trend van eenzaamheid onder ouderen. Maar steeds vaker zien we dat eenzaamheid voorkomt onder jongeren, zonder dat direct heel duidelijk is dat het om eenzaamheid gaat. Ook de middengeneratie verdient aandacht.

Doel
Uiteindelijk doel is eenzaamheid onder alle inwoners van Flevoland te voorkomen en terug te dringen. Dat doen we door de bewustwording op dit onderwerp te vergroten en partijen te verbinden, zodat zij van elkaar kunnen leren en elkaar versterken door het delen van kennis en expertise. Het is daarom belangrijk om de verbinding tussen alle verschillende partijen tot stand te brengen, door bekendheid te geven aan het provinciale initiatief rondom Eenzaamheid. Door (het ondersteunen van) netwerkvorming met storytelling en door een dialoog aan te gaan. Zo wordt herkenbaar bij de doelgroep hoe (breed) eenzaamheid zich manifesteert, onder welke groepen dit speelt en hoe het te herkennen en te signaleren is. Ook door het communiceren van onderzoek dat met betrekking tot eenzaamheid wordt gedaan in Flevoland. Zo wordt duidelijk wat de ontwikkeling is en welke resultaten er worden geboekt.

Verbinding
Het is belangrijk om de verschillende initiatieven met elkaar in verbinding te brengen en te zorgen dat ze van elkaar kunnen leren om effectief te zijn. Op deze manier kan ook de continuïteit op de langere termijn worden geborgd. Daarnaast is de opdracht om aanvullend onderzoek te doen rondom eenzaamheid. Specifiek over dementie en zingeving, belangrijke onderwerpen die direct of indirect gelinkt kunnen worden aan eenzaamheid.

In het filmpje zie je een compilatie van de livestream van de startbijeenkomst op 8 oktober 2021.

 

Betrokken personen

Jolinda Beumer
Programmamanager Positieve Gezondheid

j.beumer@flever.nl
06-22168304

Debby van Ulden
Adviseur

d.vanulden@flever.nl
06-36527618

Claartje van Eijden
Adviseur

c.vaneijden@flever.nl
06-31750711

Rachel Bwatou
Adviseur

r.bwatou@flever.nl
06-40542257

Marcel van der Zee
Communicatie

m.vanderzee@flever.nl
06-15081035

Arjan Beelen
Adviseur Onderzoek

a.beelen@flever.nl
06-28073014

Henk Procé
Adviseur

h.proce@flever.nl
06-40247775