Jaarstukken en ANBI

Op deze pagina vind je stukken zoals onze jaarplannen, verslagen en reglementen. En ook onze ANBI-gegevens zijn hier te vinden.

Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan. In de WNT is een bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector.Binnen Flever wordt de WNT gevolgd en blijft de bezoldiging van de topfunctionarissen binnen de in deze wet gestelde normen.

ANBI-status

Flever zet zich in voor het algemeen belang en is daarom door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Gegevens

Stichting Flever
RSIN: 8043.28.080
KvK: 41246952

Doelstelling van de organisatie

Flever heeft als doel het stimuleren en verbeteren van de kwaliteit van welzijn, zorg en wonen en het (doen) uitvoeren van taken op het gebied van welzijn, zorg en wonen binnen de provincie Flevoland.

De doelstelling van de organisatie is vastgelegd in de statuten, zie bijlage.

Bestuur

Het bestuur en de directie van Flever wordt gevormd door mevrouw E.G. Meijerink. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht.

Beloningsbeleid

  • Bestuur en directie
    De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur en directie vast. Hierbij wordt de Wet Normering Topinkomens in acht genomen.
  • Raad van Toezicht
    De Raad van Toezicht heeft geen recht op een beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben de leden van de Raad van Toezicht recht op vacatiegeld en een vergoeding voor in redelijkheid gemaakte onkosten. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en is conform de voor de sector gebruikelijke richtlijnen en passend binnen de Wet Normering Topinkomens.
  • Personeel
    De cao Sociaal Werk is van toepassing binnen Flever, inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring.

Jaardocumenten

In de jaarverslagen is een verslag van de uitgeoefende activiteiten opgenomen en een financiële verantwoording.

Gerelateerde documenten